Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Dowiedź się więcej. [x]

Regulamin

661 611 514

strona główna / regulamin
Regulamin sklepu internetowego TYLNEBLOTNIKI.PL

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, w tym Kupujących, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.
2. Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Właścicielem niniejszego sklepu internetowego jest Piotr Nocuń prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Import-Eksport Piotr Nocuń z siedzibą przy ul. Jeżykowej 11/4, 65-304 Zielona Góra, NIP 9291684099, Regon 081011704.
2. Właściciel sklepu w ramach oferowanych przez siebie produktów prowadzi ich sprzedaż, czyli zawiera z kupującymi umowy sprzedaży.
3. Sprzedawca – podmiot, który dokonuje, w ramach Sklepu, sprzedaży towarów.
4. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej:
5. Kupujący – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży.
6. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Kupującego towarów.
7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
8. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne towarów, oznaczenia producentów towarów.
9. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, kupujący lub zamierzający kupić towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.


III. Sposób porozumiewania się ze sprzedawcą

1. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem sklepu:
a) pisemnie – na adres korespondencyjny: P.H.U. Import-Eksport Piotr Nocuń, ul. Jeżykowa 11/4, 65-304 Zielona Góra.
b) telefonicznie – pod numerem telefonu: 661-61-15-14
c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: info@tylneblotniki.pl

IV. Ogólne warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon, tablet), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.
2. Właściciel sklepu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach, o których mowa w rozdziale
3. Dane podawane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
4. Wykorzystywanie przez Użytkownika nazwy Właściciela Sklepu, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Sklepu lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług). Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem.
V. Korzystanie ze sklepu internetoego
1. Użytkownicy mają możliwość korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umów.
2. Złożenie zamówienia w Sklepie możliwe jest po podaniu informacji niezbędnych do realizacji zamówienia, założenia konta użytkownika w sklepie i po zaakceptowaniu regulaminu.

VI. Składanie zamówień w sklepie internetowym – zawarcie umowy

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym w trybie 24 godzin/7dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem, że zamówienia złożone po godzinie 12.00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Usługi mogą być niedostępne podczas okresowej konserwacji sklepu oraz w razie jego awarii.
2. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie towar, które zamierza kupić. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Użytkownikowi przeliczanie wartości towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów ich dostawy. Podczas wyboru towarów Użytkownik może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych towarów lub usuwanie ich z koszyka.
3. Towary oferowane w sklepie Sprzedającego mogą być zarówno towarami używanymi jak i nowymi. Towary nowe mają w swoim opisie informację, iż są nowe. Towary używane w swojej istocie są towarami użytkowanymi, które wymagają ponownego lakierowania bądź innego rodzaju napraw, mogą również posiadać innego rodzaju wady fizyczne, które zostały szczegółowo opisane przez Sprzedającego w opisie oraz przedstawione na załączonych zdjęciach. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu
4. Po ostatecznym wyborze towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie.
5. By złożyć zamówienie użytkownik musi podać swoje dane kontaktowe i założyć konto w sklepie internetowym.
6. Użytkownik zakładając konto w sklepie będzie miał dostęp do historii swoich zamówień, a także w każdej chwili będzie mógł zmieniać swoje dane.
7. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną przez Użytkownika Właścicielowi Sklepu. Po otrzymaniu zamówienia Właściciel Sklepu weryfikuje czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Sklepu, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Właściciel Sklepu poinformuje o tym Użytkownika.
8. Po stwierdzeniu prawidłowości zamówienia, Właściciel Sklepu przesyła niezwłocznie Użytkownikowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
9. Sklep realizuje zamówienia tylko na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
10. Sprzedawca po opłaceniu zamówienia wystawia Kupującemu fakturę lub paragon.

VII. Zapłata ceny

1. Płatności za nabyte w Sklepie przez Kupującego towary (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie oraz na zasadach określonych przez Właściciela Sklepu.
2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do Kupującego podane są odrębnie.
3. Użytkownik dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od gabarytów przesyłki.
4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych oraz złożonych.
5. Kupujący może dokonać płatności za zakupiony towar wybierając jedną z kilku opcji:
a) przelew zwykły na konto bankowe sprzedającego nr 07 1090 1535 0000 0001 4405 6543 (Santander Bank Polska S.A.)
b) opcja za pobraniem ( płatność przy odbiorze)

VIII. Dostawa

1. Towary będą dostarczane na adres Kupującego w opakowaniach dostosowanych do właściwości asortymentowej oraz odpowiadających warunkom transportu i odbioru, a także w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami lub zniszczeniem w transporcie. Sprzedawca odpowiada za uszkodzenia, zniszczenia lub utratę towarów powstałe z powodu nienależytego opakowania albo oznaczenia.
2. Towary będą dostarczane przez różne firmy zajmujące się przewozem i dostarczaniem towarów, z którymi współpracuje Sprzedawca. Kupujący będzie informowany o danych przewoźnika, który wykonuje dostarczenie zamówionego przez Kupującego towaru.
3. Czas dostawy uzależniony jest od dostępności towaru i czasu jaki na dostawę przewidział przewoźnik. Czas realizacji zamówień przez Sprzedającego to standardowo 24-72 godz., jednakże przy niektórych przedmiotach może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.
4. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
5. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
6. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy.
7. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki przy przewoźniku dostarczającym towar. Zobowiązany jest do spisania protokołu wszelkich zniszczeń i uszkodzeń przesyłki, a także nieprzyjmowania przesyłki, która jest uszkodzona. Towary uszkodzone w transporcie, z których kupujący nie spisał protokołu uszkodzenia nie będą przyjmowane przez Sprzedającego.
8. Dostawa wyłącznie na teren Polski PL.

IX. Ochrona danych osobowych

1.  Administratorem danych osobowych jest Piotr Nocuń prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. Import-Eksport Piotr Nocuń z siedzibą przy ul. Jeżykowej 11/4, 65-304 Zielona Góra, NIP 9291684099, Regon 081011704.

2. P.H.U. Import-Eksport Piotr Nocuń gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. Dane osobowe Klientów lub osób działających w ich imieniu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy o wykonywanie Usług Elektronicznych, a więc w celu umożliwienia założenia Konta, utrzymywania Konta i jego funkcjonalności, wysyłki Newsletterów i wykonywania pozostałych Usług Elektronicznych, jak również w celu wykonywania Umów, których stroną jest Klient lub podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy, tj. skutecznego złożenia Zamówienia. Dane osobowe będą przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów . P.H.U. Import-Eksport Piotr Nocuń, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, m.in. w celu marketingu towarów i usług własnych (w formie papierowej), optymalizacji działania Serwisu, dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów, statystyk oraz prowadzenia bieżącego kontaktu z Klientami. Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania Newsletterów. Dane osobowe Klienta mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO dla celów rachunkowo-księgowych, gdy realizacja Umów i świadczonych w ramach Serwisu Usług Elektronicznych związana jest z obowiązkami księgowo-podatkowymi wynikającymi z przepisów prawa.

4. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją profilowania będzie przypisanie Klientowi profilu, w celu prowadzenia analiz lub przewidywania jego preferencji, zachowań, postaw i dostosowywania informacji przekazywanych za pośrednictwem Serwisu do potrzeb Klientów.

5. W przypadku konieczności realizacji Umowy dane osobowe Klienta mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu Towaru. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom P.H.U. Import-Eksport Piotr Nocuń, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

6. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z Serwisu, m.in. w celu wykonywania Usług Elektronicznych, będą przetwarzane przez czas istnienia Konta. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu realizacji Umów będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu umów sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane w celu wysyłania Newsletterów (na co niezbędna jest odrębna zgoda Klienta) będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu produktów i usług Spółki w formie papierowej, czyli na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu (co nie wymaga zgody) będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na takie przetwarzanie.

7. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na dotychczasową zgodność przetwarzania z prawem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest niezbędne do założenia Konta i korzystania z Usług Elektronicznych świadczonych w Serwisie, jak również do składania Zamówień i zawierania Umów, natomiast konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości skorzystania z Usług Elektronicznych oraz brak możliwości składania Zamówień.

X. Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu będącemu konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., który zawarł Umowę ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn oraz bez ponoszenia kosztów. W celu odstąpienia od Umowy, Kupujący zobowiązany jest do złożenia Sprzedawcy oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni od dnia odbioru zakupionego towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem na adres korespondencyjny firmy lub przesłać podpisane oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail info@tylneblotniki.pl . W przypadku przesłania odstąpienia drogą elektroniczną, Kupujący niezwłocznie otrzyma wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w pkt. 1., Umowa jest uważana za niezawartą. Kupujący będący konsumentem ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący będący konsumentem pokrywa koszty zwrotu rzeczy.
5. Towar może posiadać zabezpieczenia w formie plomb i naklejek. W przypadku zerwania lub przerwania tych zabezpieczeń, kupujący nie będzie uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia do umowy.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Kupującego, Sprzedawca zwróci Kupującemu i wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem pkt. 7 powyżej.
7. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Jeżeli Kupujący będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu będącego konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

XI. Postanowienie reklamacyjne

1.Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru w ramach rękojmi w zakresie określonym Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. 1964 nr 16 poz. 93 z późna. zm.).
2.Kupujący jest zobowiązany do sporządzenie protokołu zniszczenia rzeczy lub ujawnienia wady i odesłania go wraz z towarem do Sprzedającego.
3. Reklamację można składać między innymi w formie elektronicznej przy użyciu adresu mailowego wskazanego podczas składania zamówienia lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Reklamacja powinna zawierać:
a. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego
b. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
c. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego
d. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
4. O rozstrzygnięciu reklamacji Kupujący zostanie poinformowany w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym pokrywa Sprzedawca.

XIII. Przerwy techniczne

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.XIV. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2019r.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Sprzedawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie regulaminu w ciągu 14 dni przez planowaną zmianą na stronie internetowej Sklepu. Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.
3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
5. Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.
7. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

Realizacja 2CD Multimedia